Pedagogische visie en doelstelling

'Het bieden van plezierige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in een kleinschalige en tegelijkertijd ruime en natuurlijke omgeving waarbinnen fysieke en psychosociale ruimte voor de ontwikkeling van het kind centraal staat'

Ruimte is het sleutelwoord; pedagogisch gezien gaat het dan om:

  • Ruimte voor het kind: om kind te zijn; om volop te ontdekken, plezier te maken, te spelen en daarbij te leren en te ontwikkelen, zowel individueel als in interactie met anderen
  • Ruimte voor ouders: om zonder maatschappelijke beperkingen te participeren in de hedendaagse maatschappij en zonder taboe een eerlijke verdeling van zorg en arbeid te bewerkstelligen
  • Ruimte voor medewerkers: om middels eigen inbreng en betrokkenheid in een open sfeer een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van kinderen én aan een positief werkklimaat

Lees hier ons Pedagogisch Beleidsplan!
Lees hier ons Gezondheid- en Veiligheidsbeleid 2019!

’t Belhameltje streeft naar maatschappelijke 
acceptatie van kinderopvang in een plattelandssetting als 
Beltrum en omgeving: het verder doorbreken van het mogelijke taboe dat 
het ‘slecht’ zou zijn om je kind naar de kinderopvang te brengen. Voorbij de acceptatie 
van kinderopvang gaat het streven om te laten zien dat kinderopvang niet zozeer noodzaak is maar veeleer juist goed is voor kinderen! Het kind komt immers al op vroege leeftijd op speelse wijze in contact met andere kinderen in een andere omgeving met andere (speel)materialen. Dit heeft een positieve uitwerking op de algehele ontwikkeling van het kind. Denk dan aan sociale en communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling.

Uiteindelijk hoopt ’t Belhameltje hiermee een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfredzaam, verantwoordelijk en evenwichtig individu dat in staat is een zinvolle invulling te geven aan zijn bestaan in een duurzame en leefbare samenleving.

De begrippen ‘ontwikkeling’ en ‘ruimte’ vormen de peilers waarop het pedagogisch handelen van ’t Belhameltje gevestigd is. Aan de basis hiervan ligt het uitgangspunt dat de vroege ontwikkeling van het kind van essentieel belang is voor zijn of haar latere functioneren en welzijn: gebeurtenissen, ervaringen of andere belevenissen op jonge leeftijd kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het kind op latere leeftijd en het functioneren en welbevinden als volwassene.

Elke fase in de kindontwikkeling kent zijn eigen specifieke, leeftijdsgebonden opvoedingsopgaven (‘taken’ voor de opvoeder) en ontwikkelingsopgaven (‘taken’ voor het kind). De opvoeder streeft in zijn opvoeding een zo goed mogelijke invulling van de opvoedingsopgave na. Hierdoor biedt de opvoeder optimale ontwikkelingskansen en stelt de opvoeder het kind in staat om de ontwikkelingsopgave zo optimaal mogelijk te vervullen.

’t Belhameltje draagt, in aanvulling op de opvoeding en verzorging thuis en binnen de kaders van de kinderopvang, bij aan de ontwikkeling van het individuele kind door het bieden van ruimte, ondersteuning, hulp en stimulans ter vervulling van zijn ontwikkelingsopgaven. Een optimale ontwikkeling bestaat hieruit dat het individuele kind, door middel van het nastreven van een optimale vervulling van de ontwikkelingsopgaven, op zal groeien tot een zelfredzaam, verantwoordelijk en evenwichtig individu. De term ‘optimaal’ moet in dit verband worden begrepen als ‘zo goed mogelijk’ en verschilt hiermee uiteraard per kind, afhankelijk van verschillende factoren zoals aanleg, mogelijkheden, omgevingsfactoren en geboden kansen. Elk kind zal op een eigen manier en in een eigen tempo een optimale vervulling van zijn ontwikkelingsopgaven nastreven. De term ‘ruimte’ beslaat zowel de fysieke als de psychosociale ruimte welke het kind geboden krijgt. De fysieke ruimte is de zichtbare, tastbare ruimte waarin het kind speelt, slaapt, plezier maakt, knutselt of beweegt. De psychosociale ruimte bestaat hieruit dat een kind de mogelijkheid en stimulans krijgt om op ontdekking uit te gaan, om te leren, om vriendjes en vriendinnetjes te maken, om te huilen, te lachen of om samen een spelletje te doen.

De Wet kinderopvang (Art. 49, eerste lid) stelt als norm dat een kindercentrum ‘verantwoorde 
kinderopvang’ dient te bieden. Dit betekent dat kinderopvang moet bijdragen aan een goede en 
gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 
Een goede en gezonde ontwikkeling houdt in dat het kind voldoende
mogelijkheden en ruimte krijgt om persoonlijke en sociale
competenties en een goed besef van normen en 
waarden te ontwikkelen.

’t Belhameltje biedt verantwoorde kinderopvang middels ruimte in 
kleinschaligheid. Aan kinderen wordt in een ruime en natuurlijke 
omgeving de mogelijkheid geboden om allerlei vaardigheden te leren 
ontdekken en ontplooien. De kleinschaligheid staat garant voor 
persoonlijke aandacht voor elk kind in positieve interactie met 
de fysieke en psychosociale omgeving en met een positieve stimulans 
van de pedagogisch medewerk(st)er.

De vertaling van de pedagogische visie en doelstellingen naar de praktijk 
staan beschreven in het pedagogisch werkplan van ’t Belhameltje. Dit 
werkplan ligt op ’t Belhameltje ter inzage voor alle ouders.