Pedagogisch medewerk(st)ers

De pedagogisch medewerk(st)ers op ’t Belhameltje handelen conform de ‘Beroepscode voor pedagogisch medewerk(st)ers in de kinderopvang’, opgesteld door de ABVAKABO FNV. In alle taken en contacten die de pedagogisch medewerk(st)ers hebben, realiseren ze zich dat ze verplicht zijn tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van de functie ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt natuurlijk ook na beëindiging van het dienstverband.

Wij besteden veel aandacht aan de werving en selectie van pedagogisch medewerk(st)ers. Pedagogisch medewerk(st)ers dienen een kindgerichte beroepsopleiding gevolgd te hebben en bij voorkeur ervaring opgedaan hebben in de genoemde leeftijdscategorie. Naast de kwaliteitseisen zijn karakter, vrolijkheid, vertrouwen kunnen wekken, optimisme, motivatie, warmte, geborgenheid, humor en rust/geduld kunnen uitstralen voor ons belangrijke aspecten bij het aannemen van nieuwe pedagogisch medewerk(st)ers. Het moet ‘klikken’. Met de pedagogisch medewerk(st)er worden functioneringsgesprekken gehouden en ze worden persoonlijk begeleid. Er wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en bijscholingsactiviteiten.

Pedagogisch medewerk(st)er-kind ratio

Wettelijk gezien zijn er eisen gesteld aan de groepsgrootte en de pedagogisch medewerk(st)er-kind ratio. Deze ratio is de getalsverhouding tussen de pedagogisch medewerk(st)er en het kind en geeft aan hoeveel kinderen van een bepaalde leeftijd per pedagogisch medewerk(st)er maximaal in één groep mogen verblijven.

  • Bij 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar: 1 pedagogisch medewerker;
  • Bij 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar: 1 pedagogisch medewerker;
  • Bij 8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar: 1 pedagogisch medewerker;
  • Bij 10 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar: 1 pedagogisch medewerker;

Het aantal pedagogisch medewerk(st)ers bij een gemengde groep wordt bepaald 
aan de hand van een gemiddelde.

Stagiaires
’t Belhameltje biedt stagiaires van kindgerichte beroepsopleidingen (onder andere Pedagogisch Werk niveau 3 en 4) de mogelijkheid hun beroepspraktijkvorming te volgen. ‘t Belhameltje is een landelijk erkend leerbedrijf.