Kwaliteit

Kindercentrum ’t Belhameltje is verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Wij onderschrijven graag de eisen die in de Wet kinderopvang, het Convenant Kwaliteit Kindercentrum en de Beleidsregels Kwaliteit Kindercentrum aan de organisatie en haar medewerkers worden gesteld. In het Convenant Kwaliteit Kindercentrum zijn o.a. afspraken vastgelegd over:

 • Het pedagogisch beleidsplan
 • Aantal kinderen per pedagogisch medewerk(st)er en omvang stamgroep
 • Huisvesting
 • Medezeggenschap
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Kwaliteit personeel

Landelijk Register Kinderopvang
Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. De opvangvoorzieningen van Kindercentrum ’t Belhameltje staan als volgt geregistreerd:

 • Kinderdagopvang: registratienummer 576445307
 • Peutergroep op locatie de Sterrenboog: registratienummer 815094668
 • BSO op ‘t Belhameltje: registratienummer 137813168
 • BSO op basisschool de Sterrenboog: registratienummer 589386797

Controle veiligheid
De kinderopvang staat onder toezicht van de gemeente en wordt regelmatig geïnspecteerd door de GGD. De brandweer controleert de veiligheidsprocedures van de locaties. De Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de voedselveiligheid en de veiligheid van speeltoestellen.

Medewerk(st)ers
Onze groepsleiding beschikt minimaal over een afgeronde beroepsgekwalificeerde opleiding, actuele kennis van BHV, (kinder-)EHBO en een Verklaring Omtrent Het Gedrag.

Calamiteiten
Kindercentrum 't Belhameltje beschikt over het aantal vereiste bedrijfshulp-
verleners en een calamiteitenplan dat regelmatig wordt geoefend. Er zijn 
afspraken over de dagelijkse leiding en hun vervanging. Op de locatie 
is dagelijks een actueel overzicht van de op de locatie aanwezige 
kinderen. Van alle ingeschreven kinderen zijn de relevante gegevens 
ter plekke beschikbaar. Natuurlijk houden wij ons daarbij aan 
het privacyreglement.

Klachten
Conform de ‘Wet klachtrecht cliënten zorgsector’ kent ’t 
Belhameltje een klachtenprocedure. Hierin staat 
beschreven hoe te handelen wanneer u een klacht 
wilt indienen en hoe ’t Belhameltje omgaat met 
klachtenbehandeling.