Oudercommissie

Zowel u als ouders als wij van ’t Belhameltje vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op ’t Belhameltje zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op ’t Belhameltje en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, ’t Belhameltje als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van ‘t Belhameltje voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van ’t Belhameltje. De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.

Oudercommissie locatie 't Belhameltje bestaat uit: 

Mirjam Wiersma (voorzitter)
Sanne-Marije Simons - van Hal (OC lid)
Jasper Klein Gunnewiek (OC lid)
Marloes Levers (OC lid)

Oudercommissie locatie basisschool de Sterrenboog bestaat uit:

Jan Bosch (voorzitter)
Tessa Branten (OC lid)

U kunt ons bereiken:  
oudercommissie@belhameltje.com